Bearings, Inc. | An wuxi Company
轴承座 >>LHFSR12H

LHFSR12H轴承

米思米 LHFSR12H轴承实物图,图纸

米思米直线轴承LHFSR12H现货供应,产品最新到货,新老客户特价优惠。
提供米思米 LHFSR12H轴承尺寸图纸、尺寸参数。为LHFSR12H轴承的转速、载荷、使用环境提供技术参数。

 • 品牌:
 • 米思米轴承座
 • 类型:
 • 直线轴承
 • 系列:
 • LHFSR轴承座
 • 零件型号:
 • LHFSR12H轴承座
 • 售价:
 • 咨询
 • 库存:
 • 3000

服务承诺: LHFSR12H

直线轴承米思米 LHFSR12H轴承更多详细信息

 • 轴承图纸
 • 轴承参数
 • 轴承促销
 • 行业信息
 • 最近搜索
 • 相关信息
 • 米思米 LHFSR12H轴承参数:
  • 类型:
  • 直线轴承
  • 品牌:
  • 米思米
  • 系列:
  • LHFSR
  • 型号:
  • LHFSR12H轴承
  • 品牌
  • 米思米
  • 类型
  • 圆法兰型
  • 轴径
  • mm
  • 订货型号
  • LHFSR12H
  • 价格
  • 联系我们
  • 一般货期
  • 13日
  • RoHS
  • -
  • 形状
  • 标准法兰型
  • 长度
  • 单衬型
  • 内接圆直径 dr(φ)mm?
  • 12
  • 全长 L( or T)?(mm)
  • 30
  • 钢珠的循环种类
  • 单衬型
  • 外径 (D)?(φ)mm
  • 21
  • 润滑
  • 垂直度
  • 精密级
  • 偏心型?(μm)
  • 12
  • 法兰形状
  • 方法兰型
  • 外壳表面处理
  • 低温镀黑铬
  • 滚珠材质
  • 相当于SUS440C
  • 保持器材质
  • 树脂(相当于DURACON M90)
  • 密封圈
  • 有密封圈
  • 外壳材质
  • SUJ2
  • 沉孔
  • 标准型
  • 润滑脂封入
  • H型(面向食品·饮料)
  • 基本额定动负载?(N)
  • 412
  • 基本额定静负载?(N)
  • 598
  • 内接圆直径容差(负侧)?(mm)
  • -0.009
  相关信息:

       2007年4月1日,福建龙溪轴承公司召开了“龙溪股份二〇〇七年年度股东大会”,会议审议通过公司2007年度董事会工作报告、公司2007年度监事会工作报告、公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2007年年度报告及其摘要、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案、关于福建省永安轴承有限责任公司车用轴承技术改造项目的议案、公司独立董事2007年度述职报告、关于续聘会计师事务所及报酬事项的议案、关于补选公司独立董事的议案等11项议案。